DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Bezpečnostná služba

SHS s.r.o.

Vážení obchodní partneri dovoľte, aby sme Vás privítali na stránkach Bezpečnostnej služby SHS s.r.o..

 

SHS s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom činnosti je poskytovať služby fyzickým osobám a právnickým osobám v zmysle zákona číslo 473/2005 Z. z.  o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len: "zákon o súkromnej bezpečnosti/:

 

  • služby v   oblasti  ochrany osôb a  majetku  prostredníctvom   fyzickej ochrany alebo prostredníctvom technickej ochrany,  monitorovaní osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, a služby  v   oblasti  ochrany  osôb a majetku   prostredníctvom vypracúvania plánov ochrany  /licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000859/,

 

  • služby v oblasti odborného poradenstva pre fyzické osoby a pre právnické osoby pri zabezpečovaní ochrany osôb a majetku a služby v oblasti odborného poradenstva pri zabezpečovaní detektívnej služby  /licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva  č. POP 000081/,

 

  • služby v oblasti detektívnej služby pri hľadaní osoby, majetku, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, získavanie informácií  v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo,  /licencia na prevádzkovanie detektívnej služby č. PD 000093/.

 

Podrobnejší popis predmetu činnosti Bezpečnostnej služby SHS s.r.o. nájdete v sekciách a podsekciach na www.shsecurity.sk