Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

SHS s.r.o.

  Súkromná bezpečnostná služba

 

Vážené dámy a páni

dovoľte, aby sme Vás privítali na stránkach Súkromnej bezpečnostnej služby

SHS s.r.o..  

SHS s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom činnosti je poskytovať fyzickým osobám a právnickým osobám v zmysle zákona číslo 473/2005 Z. z.  o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len: "zákon o súkromnej bezpečnosti/:

  • služby v   oblasti  ochrany osôb a  majetku  prostredníctvom   fyzickej ochrany alebo prostredníctvom technickej ochrany /licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000066/,
  • služby  v   oblasti  ochrany  osôb a majetku   prostredníctvom vypracúvania plánov ochrany / licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000066/,
  • služby v oblasti odbornej prípravy prostredníctvom vykonávania kurzov odbornej prípravy na skúšku z odbornej spôsobilosti  /licencia na prevádzkovanie  odbornej prípravy a poradenstva  č. PS 000058/:

kurzy typu „S“ v skrátenej forme pre osoby, zamestnancov ktorým preukaz odbornej spôsobilosti zaniká uplynutím času,

kurzy typu „S“ pre nových uchádzačov o zamestnanie v súkromných bezpečnostných službách,

kurzy typu „P“ pre prevádzkovateľov súkromných bezpečnostných služieb a odbornej prípravy a poradenstva,

  • služby v oblasti odborného poradenstva pre fyzické osoby a pre právnické osoby pri zabezpečovaní ochrany osôb a majetku /licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva  č. POP 000058/,
  • služby v oblasti odborného poradenstva pri zabezpečovaní detektívnej služby /licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva  č. POP 000058/,
  • služby v oblasti detektívnej služby pri hľadaní osoby, majetku, monitorovaní osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, získavanie informácií  v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo,  /licencia na prevádzkovanie detektívnej služby č. PD 000057/.
  • služby v oblasti technickej ochrany pri zabezpečovaní ochrany osôb a majetku prostredníctvom vývoja, výroby, predaja, projektovania, montáže, údržby, revízie, alebo opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí  /licencia na prevádzkovanie technickej  služby č. TS 000904/

Podrobnejší popis predmetu činnosti Súkromnej bezpečnostnej služby SHS s.r.o. nájdete v sekciách a podsekciách na www.shsecurity.sk

 

TOPlist