Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

 Súkromná bezpečnostná služba

SHS s.r.o


Uchádzač o  absolvovanie kurzu typ "S" v skrátenej forme odbornej prípravy na    skúšku   odbornej   spôsobilosti  typu "S"  predkladá   prevádzkovateľovi   kurzu /akreditovanej osobe/ tieto doklady:

  1. žiadosť o absolvovanie kurzu odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti v písomnej forme alebo v ustnej forme a následné podpísanie zmluvy o poskytnutí kurzu v jednom vyhotovení.............., tlačivá zmluvy poskytne prevádzkovateľ,
     
  2. úradne overené / u notára  alebo na  matrike - podpis/ čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzača.................. zabezpečí uchádzač, tlačivá poskytne prevádzkovateľ,
     
  3. fotokópiu preukazu odbornej spôsobilosti v jednom vyhotovení..........zabezpečí uchádzač,
     
  4. odpis registra trestov  nie starší ako tri mesiace v jednom vyhotovení  ...zabezpečí uchádzač,

Prevádzkovateľ  kurzu /akreditovaná osoba/  v  zmysle  § 19 ods. 5  zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní   služieb  v  oblasti   súkromnej   bezpečnosti po ukončení  kurzu  podá  na ministerstvo za uchádzača prhlášku na skúšku /ak sa tak uchádzač a poskytovateľ dohodnú/.


 

§ 19
Skúška odbornej spôsobilosti


(1) Skúška odbornej spôsobilosti (ďalej len skúška ) je typu

a) S pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania a
b) P pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.

(2) Skúška   sa   vykonáva   pred   trojčlennou    komisiou.   Predsedom    komisie  je  zástupca ministerstva,  ktorý  plní úlohy na úseku bezpečnostných    služieb   a   získal   vysokoškolské   vzdelanie   druhého   stupňa    v   študijnom   odbore   právo   alebo   v   oblasti bezpečnostných   služieb,   alebo   v   inom   študijnom   odbore,   ak   najmenej   desať rokov   vykonával  bezpečnostnú   prax. Jeden člen   skúšobnej   komisie je zástupca krajského riaditeľstva, ktorý plní úlohy na úseku bezpečnostných služieb. Druhý člen komisie je zástupca okresného riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta konania skúšky.

(3) Skúšku  typu S ani odbornú prípravu podľa tohto zákona nemusí vykonať osoba, ktorá má ukončené vzdelanie v študijnom odbore v  oblasti   bezpečnostných  služieb a  vykonávala najmenej  desať r okov bezpečnostnú prax v ozbrojenom zbore alebo ozbrojenom bezpečnostnom zbore a čas od skončenia jej činnosti v tomto zbore nie je dlhší ako päť rokov.

(4) Skúšku  typu  P  ani  odbornú  prípravu  podľa  tohto   zákona   nemusí   vykonať   osoba,   ktorá   získala   vysokoškolské vzdelanie druhého  stupňa  v  študijnom  odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v  inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie15) a  táto  osoba  vykonávala najmenej desať rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom zbore alebo ozbrojenom bezpečnostnom zbore a čas od skončenia jej činnosti v tomto zbore nie je dlhší ako päť rokov.

(5) Osobu  po  absolvovaní   odbornej prípravy   (ďalej len uchádzač )   prihlasuje  na  skúšku  podľa  typu skúšky osoba akreditovaná ministerstvom  na  vykonávanie  odbornej  prípravy (ďalej len akreditovaná osoba ). Uchádzača možno prihlásiť na skúšku najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia odbornej prípravy.

(6) Prihláška na skúšku sa podáva na ministerstve a obsahuje

a) zoznam  uchádzačov,   ktorí   sú   prihlásení  na  skúšku,  s  uvedením  mena,  priezviska,  titulu, rodného priezviska, dátumu a miesta narodenia, rodného čísla a adresy pobytu,
b) čas a miesto konania odbornej prípravy,
c) navrhované miesto a čas konania skúšky,
d) údaj o tom, či uchádzač je prihlásený na prvú skúšku alebo na opravnú skúšku,
e) údaje podľa písmena a) o tlmočníkoch, ak sa zúčastnia skúšky.


(7) K prihláške na skúšku akreditovaná osoba pripojí

a) doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie prihlášky na skúšku,
b) doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť uchádzača.


(8) Termín  a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať  najneskôr  do  troch  mesiacov  od  podania  prihlášky  na  skúšku.  Počet  uchádzačov, ktorí sa zúčastnia jednej skúšky, určí ministerstvo.  Za každého  uchádzača  prihláseného  na  skúšku  akreditovaná  osoba   zaplatí   správny   poplatok.  Ak  prihláška  na skúšku   nespĺňa náležitosti  ustanovené v  odsekoch
6 a 7, ministerstvo vyzve akreditovanú osobu na doplnenie prihlášky na skúšku; ak  akreditovaná   osoba  prihlášku na skúšku v  určenom  termíne  nedoplní, ministerstvo termín konania skúšky neurčí. Akreditovaná osoba je povinná poskytnúť pomôcky, prostriedky a priestory na vykonanie skúšky.

(9) Súčasťou   skúšky   je   písomn test a ústna skúška. O priebehu skúšky vypracuje komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia skúšobnej  komisie.   Zápisnicu  o vykonaní skúšky je ministerstvo povinné uschovávať 15 rokov. Uchádzač, ktorý nevykoná úspešne skúšku,   sa  môže  prihlásiť  na vykonanie   opravnej   skúšky najskôr po uplynutí troch mesiacov od neúspešného vykonania skúšky. Opravnú  skúšku  možno  opakovať  len  raz.  Uchádzač,  ktorý  nevykoná ani druhú opravnú skúšku, sa môže prihlásiť na novú skúšku najskôr  po uplynutí  jedného roka  odo  dňa  neúspešného   vykonania   druhej opravnej   skúšky  a   až po novom ukončení odbornej prípravy.

(10) Skúška   sa   vykonáva  v   štátnom jazyku. Uchádzač,  ktorý  neovláda  štátny jazyk, môže vykonať skúšku v jazyku, ktorý ovláda. Ak  niektorý  člen komisie neovláda jazyk, v ktorom uchádzač vykoná skúšku, skúška sa vykoná prostredníctvom tlmočníka. Náklady na tlmočenie hradí uchádzač.


(11) Činnosť v komisii sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.

(12) Podrobnosti  o  obsahu  odbornej  prípravy,  obsahu a priebehu skúšky a o činnosti komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

 

 

 

 

TOPlist