Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Súkromná bezpečnostná služba

SHS s.r.o.
 

Koncepcia - odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti

 

Koncepcia má za cieľ zabezpečenie čo najkvalitnejšej odbornej prípravy na skúšku odbornej prípravy typu „S“ a typu „P“  v súlade s § 19 zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti osôb, ktoré majú byť poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy,  poradenstva a prevádzkovateľov.

Odbornú prípravu v rámci akreditácie budú vykonávať osoby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v §48 ods. 2 písm. a) až d) a ods. 3 zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Sú to odborníci  - lektori z jednotlivých oblastí v odboroch práva, bezpečnostných vied, zdravotníctva a požiarnej ochrany a majú v týchto oblastiach dlhoročnú prax. K dosiahnutiu  požadovanej úrovne odbornej prípravy budú pri prednáškach z jednotlivých oblastí využívané praktické príklady, dostupné názorné a technické pomôcky. Pre skvalitnenie priebehu štúdia budú poslucháčom poskytované aj písomné materiály k štúdiu.  

Hlavným cieľom zabezpečovania a vykonávania odbornej prípravy je pripraviť uchádzačov o vykonanie skúšok jednotlivých typov odbornej spôsobilosti po stránke teoretickej a aj odbornej. Nie menej dôležitým zámerom je vytvoriť v nich predpoklady a základné návyky, aby v čo najväčšej miere zabezpečili riadny výkon bezpečnostnej služby. Odborná príprava bude zameraná i na  zabezpečenie spolupráce so štátnou, obecnou, vojenskou a železničnou políciou,  zdravotníckymi a hasičskými zariadeniami a útvarmi, i ostatnými zložkami štátnej správy a samosprávy.

Odborná príprava bude vykonávaná v školiacom zariadení, ktoré vyhovuje po stránke hygienickej aj kapacitnej  a aj po stránke materiálneho vybavenia.

Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu “S“  sa bude vykonávať v trvaní siedmich dní a desiatich vyučovacích hodín denne.

Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu “P“  sa bude vykonávať v trvaní deviatich dní a desiatich vyučovacích hodín denne.

Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu “S v skrátenej forme“  sa bude vykonávať v trvaní troch dní a desiatich vyučovacích hodín denne.

TOPlist