Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

  Súkromná bezpečnostná služba

SHS s.r.o

 

 

Kurz odbornej prípravy na skúšku z odbornej spôsobilosti typu "S" môže vykonať len osoba, ktorá podľa  §48 ods. 1 písm. a) až d) zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti:   

 

 

 

  a)  dosiahla vek 19 rokov,
  b)  je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
  c)  je bezúhonná podľa § 13 zákona o súkromnej bezpečnosti,
  d)  je spoľahlivá podľa § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti.

                                    

§13
   Bezúhonnosť

 

(1) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola odsúdená, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený

a)   za úmyselný trestný čin alebo
b) za iný trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v dĺžke viac ako 12 mesiacov.

(2) Za  bezúhonnú  osobu  sa  na  účely  tohto  zákona  nepovažuje  ani  ten, komu súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí  s  činnosťou podľa tohto zákona alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa tohto zákona, do skončenia výkonu zákazu činnosti.

(3)
Bezúhonnosť  sa  preukazuje  odpisom  z  registra  trestov  nie  starším  ako  tri mesiace  a  čestným vyhlásením,
že osobe správny orgán  neuložil  zákaz  činnosti  podľa  odseku 2.  Ak  ide o osobu, ktorá sa za posledných desať rokov nepretržite zdržiavala viac ako šesť  mesiacov mimo  územia  Slovenskej  republiky,  predloží  aj doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa viac ako  šesť  mesiacov nepretržite zdržiavala, a jeho preklad do štátneho jazyka11) vyhotovený prekladateľom alebo tlmočníkom podľa osobitného  predpisu;  ak   nemôže  takýto  doklad  predložiť,   pretože  jej   ho  štát  nevydá,  predloží  čestné  vyhlásenie,  že nebola v cudzine  uznaná vinnou z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaná za bezúhonnú, a že jej nebol uložený zákaz činnosti podľa odseku 2.

 

§ 14
Spoľahlivosť


(1) Za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto

a) preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné návykové látky,
b) bol  v  posledných   dvoch   rokoch   uznaný   vinným  z  priestupku  na   úseku  ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, z priestupku  na  úseku používania výbušnín, z priestupku na úseku strelných zbraní a streliva za ktorý mu bola uložená pokuta nad 100 eur, z priestupku na úseku obrany Slovenskej republiky,  z priestupku proti verejnému poriadku spáchaného neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu spáchaného drobným úmyselným ublížením na zdraví alebo z priestupku proti majetku,
c) bol  právoplatne  odsúdený  za  niektorý  z  trestných  činov uvedených v § 13 ods.
1 a od doby, keď sa na neho hľadí, ako by nebol odsúdený, neuplynuli tri roky,
d) je trestne stíhaný za trestný čin uvedený v § 13 ods. 1 písm. a),
e) bol  trestne   stíhaný  za  trestný  čin  uvedený  v  §  13  ods.  1  písm.  a) a trestné stíhanie sa skončilo schválením zmieru, ak odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení zmieru neuplynuli tri roky,
f) bol t restne  stíhaný  za trestný čin uvedený v § 13 ods. 1 písm. a) a trestné stíhanie bolo právoplatne podmienečne zastavené, ak od skončenia skúšobnej doby neuplynuli tri roky,
g) podľa  zistení  ministerstva   alebo  krajského  riaditeľstva  neposkytuje  záruku, že bude pri vykonávaní činnosti podľa tohto zákona dodržiavať  všeobecne  záväzné právne predpisy, povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa tohto zákona a že bude činnosť podľa tohto zákona vykonávať poctivo.

(2) Okrem   dokladov  podľa  § 13  ods. 3  sa
  spoľahlivosť   preukazuje  aj  čestným vyhlásením
o tom, že osoba nebola v posledných dvoch  rokoch  uznaná  vinnou  zo  spáchania  niektorého  z  priestupkov uvedených v odseku 1 písm. b) a že nie je u nej iná prekážka ustanovená v odseku 1 písm. a), c) až f), pre ktorú by nespĺňala podmienku spoľahlivosti.

(3) Ministerstvo  alebo  krajské  riaditeľstvo  si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie útvaru Policajného zboru, a ak výsledky posúdenia   spoľahlivosti   osoby   neumožňujú  vysloviť  jednoznačný  záver  o  jej  spoľahlivosti,  vyžiada  si  aj  stanovisko  osobitnej komisie.  Osobitná  komisia   môže  zaujať  stanovisko  k  spoľahlivosti  osoby  aj  bez   žiadosti.  Stanoviskom  osobitnej   komisie  je ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo viazané.

(4) Osobitnú  komisiu  podľa  odseku  3  zriaďuje minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len minister ). Členovia komisie musia byť oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami.

(5) Ministerstvo  alebo  krajské  riaditeľstvo   môže na posúdenie spoľahlivosti požiadať o vyjadrenie aj iný štátny orgán alebo obec, v ktorej sa  žiadateľ  zdržiava  alebo sa  v   posledných   piatich  rokoch  zdržiaval; t í sú  povinní  žiadosti  ministerstva  alebo   krajského riaditeľstva  o  vyjadrenie  vyhovieť   v   lehote  14   dní  od   jej  doručenia.  Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo si však vždy vyžiada vyjadrenie  Slovenskej   informačnej   služby,  ak   ide   o  posúdenie   spoľahlivosti  fyzickej  osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie  bezpečnostnej  služby,   fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby,  ktorá  žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, fyzickej osoby, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel  v  právnickej   osobe,  vedúceho    organizačnej   zložky  podniku,   zodpovedného   zástupcu,  prokuristu,  vedúceho   odniku zahraničnej  osoby  a   fyzickej  osoby,  ktorá  vykonáva  fyzickú  ochranu  alebo  pátranie v objekte osobitnej dôležitosti; lehota podľa predchádzajúcej vety platí rovnako.

TOPlist